Tamara Džamonja Ignjatović

Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović je redovna profesorka na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje kurseve iz oblasti kliničke psihologije i mentalnog zdravlja. Autorka je i koautorka preko 250 naučnih i stručnih radova, monografija i poglavlja u međunarodnim i nacionalnim publikacijama i zbornicima. Učestvovala je u naučno-istraživačkim i aplikativnim projektima u oblasti psihologije, socijalne zaštite, medijacije i dr. Predsednica je Društva psihologa Srbije i dobitnica nagrada Živorad Žiža Vasić i Ljubomir Ljuba Stojić za doprinos popularizaciji psihologije i razvoju strukovnog udruženja. Za svoje društveno angažovanje Feministički kulturni centar BeFem dodelio joj je priznanje Za feminističku etiku brige 2024.