Jelena Vranješević

Jelena Vranješević je redovna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojem predaje razvojnu psihologiju i psihologiju obrazovanja. Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su razvoj dece/mladih, prava deteta (posebno participativna prava i njihova važnost za razvoj), profesionalni razvoj nastavnika i promocija prava deteta i ljudskih prava kroz interkulturalno obrazovanje i obrazovanje za društvenu pravdu. Autorka je pet monografija, kao i velikog broja radova objavljenih u naučnim i stručnim časopisima. Koautorka/koordinatorka je i nacionalnih i međunarodnih projekata koji se odnose na obrazovanje za društvenu pravdu/obrazovanje protiv predrasuda, nenasilnu komunikaciju i alternativne načine rešavanja sukoba (medijacija i pregovaranje), interkulturalno obrazovanje i prava deteta, kao i odgovarajućih priručnika iz tih oblasti. Učestvovala je u istraživačkim projektima koji se bave različitim aspektima unapređenja kvaliteta obrazovanja: participacijom roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu, participacijom dece/mladih, inkluzivnim obrazovanjem i profesionalnim razvojem nastavnika.je redovna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojem predaje razvojnu psihologiju i psihologiju obrazovanja. Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su razvoj dece/mladih, prava deteta (posebno participativna prava i njihova važnost za razvoj), profesionalni razvoj nastavnika i promocija prava deteta i ljudskih prava kroz interkulturalno obrazovanje i obrazovanje za društvenu pravdu. Autorka je pet monografija, kao i velikog broja radova objavljenih u naučnim i stručnim časopisima. Koautorka/koordinatorka je i nacionalnih i međunarodnih projekata koji se odnose na obrazovanje za društvenu pravdu/obrazovanje protiv predrasuda, nenasilnu komunikaciju i alternativne načine rešavanja sukoba (medijacija i pregovaranje), interkulturalno obrazovanje i prava deteta, kao i odgovarajućih priručnika iz tih oblasti. Učestvovala je u istraživačkim projektima koji se bave različitim aspektima unapređenja kvaliteta obrazovanja: participacijom roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu, participacijom dece/mladih, inkluzivnim obrazovanjem i profesionalnim razvojem nastavnika.