Saša Stefanović

Saša Stefanović je direktor Mreže organizacija za decu Srbije sa višegodišnjim iskustvom u oblasti prava deteta, praćenju i unapređenju socijalne politike i zaštite dece iz neprivilegovanih društvenih grupa. U dosadašnjem radu bio je uključen u različite zagovaračke procese koji su za cilj imali ostvarivanje prava deteta, inicirao i podržavao brojne konsultativne procese i uključivanje organizacija civilnog društva u javne rasprave o relevantnim zakonima i strateškim dokumentima.