Vera Spasenović

Vera Spasenović je redovna profesorka na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Istraživačko iskustvo stekla je radeći u Institutu za pedagoška istraživanja. Glavne oblasti njenog istraživačkog interesovanja su: teorija i praksa školskog obrazovanja, komparativna analiza školskih sistema, pravci razvoja školskih sistema i obrazovna politika. Autorka je monografija koje se bave pitanjima vršnjačkih odnosa u školi, školskim sistemima iz komparativne perspektive i obrazovnom politikom. Učestvovala je u realizaciji većeg broja nacionalnih, bilateralnih i međunarodnih projekata.