Slobodanka Antić

Slobodanka Antić je vanredna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je i doktorirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se teorijskim, empirijskim i akcionim istraživanjima u domenu psihologije obrazovanja. Posebno su u fokusu psihologija nastavnika i razvoj nastavničkih kompetencija, psihološki problemi nastave i konstruisanja znanja, razvoj metodologije aktivnog učenja na svim nivoima obrazovanja, teorijska i empirijska istraživanja kooperativnog učenja, udžbenika i instruktivnih materijala, problemi seoskog obrazovanja. Autorka je i koautorka više naučnih i stručnih radova, kao i više interventnih projekata namenjenih unapređenju kvaliteta obrazovanja.