Luka Glušac

Luka Glušac je naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Radio je devet godina u Stručnoj službi Zaštitnika građana Republike Srbije, bio je angažovan u Kancelariji Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi, a bio je i program menadžer u Ženevskom centru za upravljanje sektorom bezbednosti (DCAF). Kao međunarodni ekspert pomaže jačanje institucija (parlamenata i nezavisnih kontrolnih organa) u različitim državama. U fokusu njegovih aktuelnih istraživanja su nezavisni kontrolni organi, s posebnim akcentom na njihovo delovanje u slabim državama. Zainteresovan je i za pitanja demokratske civilne kontrole sektora bezbednosti.