Milena Vasić

Milena Vasić je advokatica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM. Diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2009. godine. Pravosudni ispit je položila 2017. godine, a od 2018. godine je članica Advokatske komore Beograda. Aktivno se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima kojima su ugrožena ljudska prava pred domaćim državnim organima, sudovima i međunarodnim telima. Njen istraživački rad stavlja fokus na: prava žrtava u krivičnom postupku, rodno zasnovano nasilje, prava seksualnih i verskih manjina, ali i politčka prava građana - sloboda izražavanja, sloboda okupljanja i sloboda udruživanja. Autorka je brojnih izveštaja i publikacija, među kojima su: Položaj žrtava u krivčnom zakonodavstvu Srbije, Kako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć – praktičan vodič za građane, Rad sudova za vreme epidemije zarazne bolesti COVID-19 – analiza i preporuke, Pravo na besplatnu pravnu pomoć žrtava rodno zasnovanog nasilja u Srbiji, Vodič za zaštitu od digitalnog nasilja za žene, Analiza sudske i tužilačke prakse za krivično delo proganjanje, Istanbulska konvencija u Srbiji – praksa i izazovi rodne ravnopravnosti, kao i mnogi drugi. Od 2023. godine je članica Komisije za žalbu Saveta za štampu u kom se bavi praćenjem izveštavanja medija i poštovanjem Kodeksa novinara Srbije.