Tanja Ignjatović

Tanja Ignjatović, psihološkinja, magistrirala je i doktorirala na Fakultetu političkih nauka na temi nasilja u intimnom partnerskom odnosu. Od 2001. godine angažovana je u Autonomnom ženskom centru u Beogradu, gde se bavi edukacijom, istraživanjem, analizom javnih politika, zagovaranjem i individualnim savetovanjem žena koje su doživele rodno zasnovano nasilje. Učestvovala je u zagovaranju da nasilje u porodici postane krivično delo (2002) i u radnoj grupi za izradu prvog Opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja (2005).